POLITIKA PRIVATNOSTI

Opći uvjeti

Politika privatnosti i zaštita osobnih podataka vrijedi za sve korisnike internetske stranice www.pivkap.si (u nastavku: internetska stranica) kojom upravlja društvo Pivka d.d., Kal 1, 6257 Pivka  (u nastavku: Pivka).

Voditelj obrade osobnih podataka

Voditelj obrade osobnih podataka koje pojedinac dostavlja je Pivka d.d., Kal 1, 6257 Pivka, Slovenija.

Prikupljanje i uporaba osobnih podataka

Pivka poštuje i štiti privatnost korisnika internetske stranice, a osobne podatke obrađuje odgovorno i u skladu sa Zakonom o zaštiti osobnih podataka (ZVOP-1) te Uredbom (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka te o te o stavljanju izvan snage Direktive 95/46/ES (Opća uredba o zaštiti podataka).

Podatke o korisnicima voditelj obrade obrađuje za ispunjavanje svojih obveza u svrhu identifikacije pojedinca u slučaju rješavanja reklamacija i ostale komunikacije povezane s kupnjom.

Voditelj obrade prikuplja i obrađuje osobne podatke pojedinaca u slučaju prijave i pristanka pojedinca na primanje e-novosti ili recepata te nagradne igre. Sudjelovanjem u jednoj od navedenih aktivnosti obradit će se sljedeći osobni podaci: ime i prezime, elektronička adresa, podaci o prebivalištu, zemlja prebivališta, telefonski broj, IP adresa, podaci o prijavi, povijest komunikacije. Pivki su ti podaci potrebni za potrebe komunikacije, pripreme i slanja odgovora i pogodnosti prilagođenih interesu korisnika.

Na temelju privole pojedinca voditelj obrade može obrađivati osobne podatke u svrhu pripreme i slanja prilagođenih ponuda i obavješćivanja o ponudama koje korisnika zanimaju. Obavješćivanje se provodi putem odabranih kanala. Prijenos osobnih podataka dobrovoljan je i pojedinac ga može opozvati u bilo kojem trenutku. Podaci se čuvaju do opoziva privole pojedinca, odnosno do zaprimanja zahtjeva za brisanje podataka.

Voditelj obrade neke osobne podatke može obrađivati (ime i prezime, adresa, elektronička naslov, telefonski broj) u svrhu izravnog marketinga i u svrhu utvrđivanja zadovoljstva stranaka s uslugama, odnosno korisničkog iskustva i na temelju legitimnog interesa ako se pojedinac ne protivi navedenoj obradi.

Podaci za koje Pivki nije potrebna privola pojedinca obrađuju se u skladu s valjanim zakonom.

Svrha prikupljanja osobnih podataka

Pivka prikuplja osobne podatke na internetskoj stranici u sljedeće svrhe:

– poboljšanje kvalitete sadržaja i funkcionalnosti usluga na internetskoj stranici;

– oblikovanje prilagođenih ponuda i obavješćivanje o ponudama koje zanimaju korisnika, samo putem odabranih kanala;

– marketinška istraživanja u svrhu optimiziranja ponude i troškova te povećanje zadovoljstva kupaca;

– slanje e-novosti i ostalih reklamnih materijala;

– rješavanje reklamacija;

– komuniciranje i slanje nagrada u nagradnoj igri.

Pohrana osobnih podataka

Pivka odgovarajuće čuva i štiti osobne podatke u elektroničkom obliku u sjedištu društva. Podaci koji se obrađuju u svrhu ispunjavanja ugovornih obveza čuvaju se do ispunjenja svih obveza iz ugovornog odnosa, odnosno ne dulje od 5 godina nakon ispunjenja svih obveza, s istekom rokova zastare u vezi s pojedinačnim potraživanjem.

Podatke koji se obrađuju na temelju privole pojedinca voditelj obrade čuva do opoziva njegove privole. Korisnik u bilo kojem trenutku može podnijeti pismeni zahtjev za otkazivanje uporabe osobnih podataka na adresu marketing@pivkap.si

Zaštita privatnosti

Pivka brine za zaštitu privatnosti uzimajući u obzir sve valjane zakonske propise. Također, Pivka osigurava svu potrebnu tehnološku i organizacijsku podršku za zaštitu i sigurnost osobnih podataka od gubitka, promjene, krađe i pristupa neovlaštenih trećih strana.

Kolačići

Internetska stranica sadržava tzv. kolačiće (Cookies) zbog ostvarenja svrhe, nesmetanog rada stranice.

Prijenos osobnih podataka trećim stranama

Pivka neke vaše podatke može, sukladno svrsi obrade, prenijeti trećim stranama, odnosno dopustiti uvid u podatke:

– vanjskoj ugovornoj agenciji koja za Pivku uređuje internetsku stranicu. Agencija djeluje isključivo u ime, za račun, prema uputama i pod nadzorom Pivka perutninarstva u svrhu tehničkog, sadržajnog i korisničkog iskustva na internetskoj stranici;

– vanjskoj internetskoj aplikaciji koja služi za slanje e-novosti i djeluje isključivo u ime i za račun, prema uputama i pod nadzorom Pivka perutninarstva;

– ako podatke zatraže državna tijela koja pismenim obrazloženjem zahtijevaju podatke za potrebe vođenja konkretnog postupka.

Prava korisnika

Pojedinac u vezi s obradom osobnih podataka ima sljedeća prava:

– pravo na pristup podacima,

– pravo na ispravak,

– pravo na brisanje („pravo na zaborav“),

– pravo na ograničenje obrade,

– pravo na prijenos podataka i

– pravo na prigovor.

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci može zatražiti ostvarivanje navedenih prava slanjem zahtjeva na elektroničku adresu marketing@pivkap.si. Pivka će udovoljiti zahtjevu ili pojedinca obavijestiti o razlozima za odbijanje zahtjeva bez nepotrebnog odgađanja, ali ne dulje od 15 dana od dana primitka zahtjeva.

Pravo na pristup podacima

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo od voditelja obrade dobiti potvrdu obrađuju li se njegovi osobni podaci te, ako je to tako, ima pravo na pristup osobnim podacima i sljedećim informacijama:

– svrhe obrade;

– vrste osobnih podataka;

– korisnici ili kategorije korisnika kojima su otkriveni ili će im biti otkriveni osobni podaci, osobito korisnici u trećim zemljama ili međunarodnim organizacijama;

– kada je moguće, predviđeno razdoblje pohrane osobnih podataka ili, ako to nije moguće, kriterije koji se primjenjuju za određivanje tog razdoblja;

– postojanje prava da se od voditelja obrade zahtijeva ispravak ili brisanje osobnih podataka ili ograničenje obrade osobnih podataka u vezi s pojedincem na kojeg se odnose osobni podaci ili postojanje prava na prigovor na takvu obradu;

– pravo na podnošenje pritužbe pri nadzornom tijelu;

– kada osobni podaci nisu prikupljeni od pojedinca, sve raspoložive informacije u vezi s njihovim izvorom;

– postojanje automatiziranog donošenja odluka, uključujući izradu profila i smislene informacije o razlozima za to, kao i važnost i predviđene posljedice takve obrade za pojedinca.

 

Pivka pojedincu osigurava kopiju osobnih podataka koji se obrađuju. Ako pojedinac zahtjev podnese elektroničkim putem i ako ne zahtijeva drugačije, informacije mu se dostavljaju u elektroničkom obliku.

Pravo na ispravak

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo postići da Pivka ispravi netočne osobne podatke u vezi s njim. Uzimajući u obzir svrhe, pojedinac ima i pravo na nadopunu nepotpunih osobnih podataka, uključujući davanje dopunske izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo postići da Pivka izbriše osobne podatke u vezi s njim. Pivka podatke mora izbrisati kada:

– osobni podaci više nisu potrebni za svrhe za koje su bili prikupljeni ili na drugi način obrađeni,

– pojedinac opozove privolu koja je osnova za obradu podataka, a ne postoji druga pravna osnova za obradu,

– pojedinac ima prigovor na obradu na temelju legitimnog interesa voditelja obrade, a za obradu podataka ne postoje nikakvi prevladavajući legitimni razlozi ili ako se pojedinac protivi obradi,

– se pojedinac protivi obradi u svrhu izravnog marketinga,

– su osobni podaci nezakonito obrađeni,

– se osobni podaci moraju izbrisati za ispunjenje pravne obveze u skladu s pravom Unije ili slovenskim pravnim poretkom.

Pravo na ograničenje obrade

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo postići da Pivka ograniči obradu kada:

– pojedinac osporava točnost podataka (na razbolje koje voditelju obrade omogućuje provjeru točnosti podataka),

– je obrada nezakonita, a pojedinac umjesto brisanja osobnih podataka zahtijeva ograničenje njihove uporabe,

– ih više ne treba za svrhe obrade, nego ih pojedinac treba za ostvarivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva,

– je pojedinac podnio prigovor u vezi s obradom dok se ne provjeri prevladavaju li legitimni razlozi voditelja obrade nad razlozima pojedinca na kojeg se odnose osobni podaci.

 

Kada je obrada osobnih podataka ograničena, takvi se osobni podaci mogu, s iznimkom pohrane, obrađivati samo uz privolu pojedinca na kojeg se podaci odnose ili za ostvarivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva ili zbog zaštite prava druge fizičke ili pravne osobe ili zbog važnost interesa Europske unije ili slovenskog prava.

Pravo na prijenos

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo primati osobne podatke u vezi s njim koje je dostavio voditelju obrade u strukturiranom, općenito upotrebljivom i strojno čitljivom obliku i pravo da te podatke dostavi drugom voditelju obrade (ako je to tehnički izvedivo) kada:

– se obrada temelji na privoli pojedinca ili ugovoru i

– se obrada provodi automatiziranim sredstvima.

Pravo na prigovor

Pojedinac na kojeg se odnose osobni podaci ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi osobnih podataka ako se ona temelji na legitimnim interesima voditelja obrade. Pivka prestaje obrađivati osobne podatke, osim ako dokaže hitne legitimne razloge za obradu koji prevladavaju nad interesima, pravima i slobodama pojedinca ili za ostvarivanje, provedbu ili obranu pravnih zahtjeva.

Pojedinac ima pravo u bilo kojem trenutku prigovoriti obradi svojih osobnih podataka u svrhu izravnog marketinga i izradu profila ako je povezana s takvim izravnim marketingom. U tom slučaju se osobni podaci više ne obrađuju u te svrhe.

Pravo na podnošenje pritužbe u vezi s obradom osobnih podataka

Moguće pritužbe u vezi s obradom osobnih podataka pojedinac može poslati na adresu marketing@pivkap.si.

Kada pojedinac smatra da su njegova prava u vezi s obradom osobnih podataka bila povrijeđena ima pravo na učinkoviti pravni lijek i podnošenje pritužbe Povjereniku za informiranje.

Osobe mlađe od 15 godina

Osobe mlađe od 15 godina svoje podatke mogu dostaviti putem internetske stranice samo uz izričito dopuštenje roditelja, udomitelja ili skrbnika.

Završne odredbe

Pivka zadržava pravo izmjene i dopune ovih Općih uvjeta. Korisnici internetske stranice o svim promjenama ovih Općih uvjeta bit će obaviješteni na internetskoj stranici.