Opšti uslovi

Politika privatnosti i zaštita podataka o ličnosti važi za sve korisnike internet stranice www.pivkap.si (u nastavku: internet stranica), kojom upravlja preduzeće Pivka d.d., Kal 1, 6257 Pivka  (u nastavku: Pivka).

Rukovalac podacima o ličnosti

Rukovalac podacima o ličnosti, koje dostavlja pojedinac, je Pivka d.d., Kal 1, 6257 Pivka.

Prikupljanje i korišćenje podataka o ličnosti

Pivka poštuje i štiti privatnost korisnika internet stranice, a lične podatke obrađuje odgovorno i u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti (ZVOP-1) i Uredbom (EU) 2016/679 Evropskog parlamenta i Saveta od dana 27. aprila 2016. o zaštiti pojedinca prilikom obrade podataka o ličnosti, o slobodnom protoku takvih podataka i o stavljanju van snage Direktive 95/46/ES (Opšta uredba o zaštiti podataka).

Podatke u korisnima rukovalac obrađuje radi ispunjavanja svojih obaveza za svrhe identifikacije pojedinca u slučaju eventualnog rešavanja reklamacija i drugih komunikacija, povezanih sa kupovinom.

Rukovalac prikuplja i obrađuje podatke o ličnosti pojedinaca u slučaju registracije i saglasnosti pojedinca na primanje e-novosti ili recepata i nagradne igre.  Učešćem u jednoj od pomenutih aktivnosti biće obrađeni sledeći podaci o ličnosti: ime i prezime, elektronska adresa, podaci o prebivalištu, država boravka, telefonski broj, IP adresa, podaci o registraciji, arhiv komunikacije. Pivki su ti podaci potrebni za potrebe komunikacije, pripreme i dostavljanja odgovora i pogodnosti, prilagođenih interesovanju pojedinca.

Na osnovu saglasnosti pojedinca rukovalac može da obrađuje podatke o ličnosti za svrhe pripreme i slanja prilagođenih ponuda i obaveštavanje o ponudama, koje interesuju korisnika. Obaveštavanje se vrši kroz odabrane kanale dostavljanja. Dostavljanje podataka o ličnosti je dobrovoljno i pojedinac ga može povući u bilo kom trenutku. Podaci se čuvaju do opoziva pristanka pojedinca odnosno do prijema zahteva za brisanje podataka.

Rukovalac može da obrađuje neke podatke o ličnosti (ime i prezime, adresu, elektronsku adresu, telefonski broj) za potrebe direktne prodaje i za potrebe utvrđivanja zadovoljstva klijenata sa uslugama odnosno korisničkim iskustvom i na osnovu zakonitog interesa, ako se pojedinac ne protivi navedenoj obradi.

Podaci, za koje Pivki nije potrebna saglasnost pojedinca, obrađuju se u skladu sa važećim zakonodavstvom.

Svrha prikupljanja podataka o ličnosti

Pivka prikuplja podatke o ličnosti na internet stranici sa sledećim svrhama:

– poboljšanje kvaliteta sadržaja i funkcionalnosti usluga na internet stranici;

– oblikovanje prilagođenih ponuda i obaveštavanje o ponudama koje interesuju korisnika, samo kroz odabrane kanale;

– tržišna istraživanja, sa svrhom optimizacije ponude i troškova te podizanja zadovoljstva kupaca;

– slanje e-novosti i drugog oglasnog materijala;

– rešavanje reklamacija;

– komuniciranje i slanje nagrada u nagradnoj igri.

Čuvanje podataka o ličnosti

Pivka na odgovarajući način čuva i štiti lične podatke u elektronskom obliku u sedištu preduzeća. Podaci, koji se obrađuju za svrhu ispunjavanja ugovornih obaveza, čuvaju se do ispunjavanja svih obaveza iz ugovornog odnosa odnosno najviše 5 godina posle ispunjenja svih obaveza, sa istekom rokova zastarevanja u vezi sa određenim potraživanjem.

Podatke, koji se čuvaju na osnovu saglasnosti pojedinca, rukovalac čuva do povlačenja njegove saglasnosti. Korisnik može u bilo kom trenutku podneti pisani zahtev za opoziv korišćenja podataka o ličnosti na adresu marketing@pivkap.si

Zaštita privatnosti

Pivka vodi računa o čuvanju privatnosti uz poštovanje svih važećih zakonskih propisa. Pivka takođe obezbeđuje svu potrebnu tehnološku i organizacionu podršku za zaštitu podataka o ličnosti od gubitka, izmena, krađe i pristupa neovlašćenih trećih lica.

Kolačići

Internet stranica sadrži tzv. kolačiće (Cookies) zbog ostvarivanja nesmetanog funkcionisanja stranice.

Dostavljanje podataka o ličnosti trećim licima

Pivka može neke vaše podatke, u skladu sa svrhom obrade, da dostavlja trećim licima odn. da dozvoli uvid u podatke:

– eksternoj ugovornoj agenciji koja za Pivku uređuje internet stranicu. Agencija deluje isključivo u ime, za račun, prema uputstvima i pod nadzorom Pivke perutninarstva, sa svrhom tehničkog i sadržinskog i korisničkog iskustva na internet stranici;

– eksternoj internet aplikaciji koja služi za dostavljanje e-novosti i deluje isključivo u ime i za račun, prema uputstvima i pod nadzorom Pivke perutninarstva;

– ako podatke zatraže državni organi, koji pisanim obrazloženjem zahtevaju podatke za potrebe vođenja konkretnog postupka.

Prava korisnika

Pojedinac u vezi sa obradom ličnih podataka ima sledeća prava:

– pravo na pristup podacima,

– pravo na ispravku,

– pravo na brisanje („pravo na zaborav“),

– pravo na ograničenje obrade,

– pravo na prenosivost podataka i

– pravo na prigovor.

Pojedinac, na kog se odnose podaci o ličnosti, može da zahteva ostvarivanje navedenih prava poslatim zahtevom na adresu elektronske pošte marketing@pivkap.si. Pivka će zahtev prihvatiti ili pojedinca obavestiti o razlozima za odbijanje zahteva bez nepotrebnog odlaganja, ali najkasnije u roku od 15 dana od prijema zahteva.

Pravo na pristup podacima

Pojedinac, na kog se odnose lični podaci, ima pravo da od rukovaoca dobije potvrdu, da li se u vezi s njim obrađuju podaci o ličnosti, i kada je to slučaj, i pravo na pristup podacima o ličnosti i sledećim informacijama:

– svrha obrade;

– vrste podataka o ličnosti;

– korisnike ili kategorije korisnika podataka o ličnosti kojima su ili će im biti otkriveni lični podaci, naročito korisnike u trećim državama ili međunarodnim organizacijama;

– kad je to moguće, predviđeni period čuvanja podataka o ličnosti ili ako to nije moguće, merila koja se primenjuju za određivanje tog perioda;

– postojanje prava da se od rukovaoca zahteva ispravka ili brisanje podataka o ličnosti ili ograničenje obrade  podataka o ličnosti u vezi sa pojedincem, na kog se odnose podaci o ličnosti, ili postojanje prava na prigovor na takvu obradu;

– pravo na podnošenje žalbe nadzornom organu;

– kad podaci o ličnosti nisu prikupljeni od pojedinca, na kog se odnose, sve raspoložive informacije u vezi sa njihovim izvorom;

– postojanje automatizovanog donošenja odluka, uključujući formiranje profila, i smisaone informacije o razlozima za njega, kao i značenje i predviđene posledice takve obrade za pojedinca.

 

Pivka pojedincu obezbeđuje kopiju podataka o ličnosti koji se obrađuju. Ukoliko pojedinac zahtev dostavi elektronskim sredstvima i ako ne zahteva drugačije, informacije će mu biti obezbeđene u elektronskom obliku.

Pravo na ispravku

Pojedinac, na kog se odnose podaci o ličnosti, ima pravo da postigne da Pivka ispravi netačne podatke o ličnosti u vezi s njim. Uz poštovanje svrha pojedinac takođe ima pravo na dopunu nepotpunih podataka o ličnosti, uključujući dostavljanje dopunske izjave.

Pravo na brisanje („pravo na zaborav“)

Pojedinac, na kog se odnose podaci o ličnosti, ima pravo da postigne da Pivka izbriše podatke o ličnosti u vezi s njim. Pivka mora podatke da obriše, kad:

– podaci o ličnosti više nisu potrebni za svrhe, za koje su prikupljeni ili obrađeni na drugi način;

– pojedinac povuče pristanak koji je osnov za obradu podataka, a za obradu ne postoji drugi pravni osnov,

– pojedinac se protivi obradi na osnovu zakonitog interesa rukovaoca, a za obradu podataka ne postoje bilo kakvi preovlađujući zakonski razlozi ili ako se pojedinac protivi obradi,

– pojedinac se protivi obradi za potrebe direktne prodaje,

– podaci o ličnosti se nezakonito obrađuju,

– podatke o ličnosti treba obrisati radi ispunjavanja pravne obaveze u skladu sa pravom Unije ili slovenačkim pravnim poretkom.

Pravo na ograničenje obrade

Pojedinac, na kog se odnose podaci o ličnosti, ima pravo da postigne da Pivka ograniči obradu, kad:

– pojedinac osporava tačnost podataka (za period koji rukovaocu omogućava da proveri tačnost podataka),

– je obrada nezakonita, a pojedinac umesto brisanja podataka o ličnosti zahteva ograničenje njihove upotrebe,

– joj podaci više nisu potrebni za svrhe obrade, ali su potrebni pojedincu za ostvarivanje, izvođenje ili odbranu pravnih zahteva,

– je pojedinac podneo prigovor u vezi sa obradom, dok se ne proveri da li zakonski razlozi rukovaoca preovlađuju nad razlozima pojedinca, na kog se odnose lični podaci.

 

Kad je obrada ličnih podataka ograničena, takvi podaci o ličnosti sa izuzetkom čuvanja obrađuju se samo uz pristanak pojedinca, na kog se podaci odnose, ili za ostvarivanje, izvođenje ili odbranu pravnih zahteva ili zbog zaštite prava drugog fizičkog ili pravnog lica ili zbog bitnog interesa Unije ili prava Slovenije.

Pravo na prenosivost

Pojedinac, na kog se odnose podaci o ličnosti, ima pravo da primi lične podatke u vezi s njim koje je dostavio rukovaocu, u strukturiranom, opšte korišćenom i mašinski čitljivom obliku, kao i pravo da te podatke dostavlja drugom rukovaocu (ako je to tehnički izvodljivo), kad:

– se obrada zasniva na pristanku pojedinca ili ugovoru i

– se obrada vrši automatizovanim sredstvima.

Pravo na prigovor

Pojedinac, na kog se odnose podaci o ličnosti, ima pravo da u bilo kom trenutku podnese prigovor na obradu podataka o ličnosti, ako se ona zasniva na zakonitim interesima rukovaoca. Pivka će prestati da obrađuje podatke o ličnosti, osim ako dokaže neophodne legitimne razloge za obradu koji preovlađuju nad interesima, pravima i slobodama pojedinca ili za ostvarivanje, izvođenje ili odbranu pravnih zahteva.

Pojedinac ima pravo da u bilo kom trenutku podnese prigovor na obradu svojih podataka o ličnosti za svrhe direktne prodaje i formiranja profila, ukoliko je ono povezano sa takvom direktnom prodajom. U tom slučaju se podaci o ličnosti više neće obrađivati u te svrhe.

Pravo na podnošenje žalbe u vezi sa obradom podataka o ličnosti

Eventualne žalbe u vezi sa obradom podataka o ličnosti pojedinac može poslati na adresu marketing@pivkap.si.

Kad pojedinac smatra da su prekršena njegova prava u vezi sa obradom podataka o ličnosti, on ima pravo i na efikasno pravno sredstvo i podnošenje žalbe Povereniku za informacije.

Lica, mlađa od 15 godina

Lica, mlađa od 15 godina, mogu da dostavljaju svoje podatke preko internet stranice samo uz izričitu dozvolu roditelja, hranitelja ili staratelja.

Završne odredbe

Pivka zadržava pravo na izmenu i dopunu ovih Opštih uslova. Korisnici internet stranice će o svim promenama ovih Opštih uslova biti obavešteni na internet stranici.