Vavčer za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva na sejmih v tujini

Udeležba na sejmu ANUGA 2019 je bila sofinancirana s strani slovenskega podjetniškega sklada z vavčerjem za skupinske predstavitve slovenskega gospodarstva v tujini. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz evropskega sklada za regionalni razvoj. 

 Program razvoja podeželja 2014 – 2020

I. Opis projekta financiranega po 1. javnem razpisu ukrepa 4.2

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja Pivka perutninarstvo in prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020.

Program razvoja podeželja 2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

NAZIV AKTIVNOSTI: Izboljšave poslovnih procesov in uvedba novih tehnologij v enoti meso.

POVZETEK

Pivka perutninarstvo je v letu 2016 kandidirala na javnem razpisu 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2016 za pridobitev nepovratnih sredstev za pridobitev tehnološko bolj izpopolnjene opreme, ki nam bo omogočila proizvodnjo kvalitetnejšega proizvoda. Hkrati je namen te investicije tudi doseganje boljše proizvodne storilnosti in posledično zmanjšanje proizvodnih stroškov.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Osnovni namen predstavljene investicije je pridobitev tehnološko bolj izpopolnjene opreme, ki nam bo omogočila proizvodnjo kvalitetnejšega proizvoda. Hkrati je namen te investicije tudi doseganje boljše proizvodne storilnosti in posledično zmanjšanje proizvodnih stroškov.

CILJI

S tem namerava investitor doseči predvsem naslednje temeljne cilje:
• posodobitev tehnoloških postopkov,
• povečanje kvalitete proizvodnje,
• povečanje konkurenčne sposobnosti,
• zmanjšanje stroškov na enoto proizvoda,
• doseganje boljših finančnih rezultatov.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Investicija bo vplivala na prihranek pri stroških dela, na boljši izplen in s tem na kvaliteto mesa.

 

 


II. Opis projekta financiranega po 2. javnem razpisu ukrepa 4.2

Informiranje in obveščanje javnosti o aktivnostih, ki jih izvaja Pivka perutninarstvo in prejemajo podporo iz Programa razvoja podeželja RS za obdobje 2014 – 2020.

Program razvoja podeželja 2014–2020 je skupni programski dokument Republike Slovenije in Evropske komisije, ki pomeni programsko podlago za črpanje finančnih sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP).

NAZIV AKTIVNOSTI: investicija v tehnološko opremo in nabavo montažnega šotora.

POVZETEK

Pivka perutninarstvo je v letu 2017 kandidirala na javnem razpisu 4.2. Podpora za naložbe v predelavo, trženje oziroma razvoj kmetijskih proizvodov za leto 2017 za pridobitev nepovratnih sredstev za pridobitev tehnološko bolj izpopolnjene opreme, ki nam bo omogočila povečanje proizvodne učinkovitosti, izboljšavo sedanjih izdelkov ter razvoj in proizvodnjo novih izdelkov.

GLAVNE DEJAVNOSTI

Osnovni namen predstavljene investicije je nova tehnološke oprema, ki bo omogočila proizvodnjo kakovostnejših in novih izdelkov. Hkrati je namen te investicije doseganje boljše produktivnosti dela in realizirati prihranke z zmanjšanjem direktnih stroškov izdelave. Predmet tega poslovnega načrta je investicija v tehnološko opremo in nabavo montažnega šotora.

CILJI

S tem namerava investitor doseči predvsem naslednje temeljne cilje:

• posodobitev tehnoloških postopkov,

• povečanje kvalitete proizvodnje,

• povečanje konkurenčne sposobnosti,

• zmanjšanje stroškov na enoto proizvoda

• uvesti 3 nove izdelke

• doseganje boljših finančnih rezultatov.

.

PRIČAKOVANI REZULTATI

Oprema, ki jo želimo kupiti je namenjena posodobitvi sedanjih linij in izboljšanju konkurenčnosti. Z nabavo bomo imeli možnost proizvodnje novih izdelkov in izboljšave sedanjih. Dvignili bomo produktivnost, zmanjšali reklamacije in s tem konkurenčnost izdelkov.

 


III. Projekt: Z roko v roki do kakovostne prehrane

Pivka d.d. je partner v operaciji Z roko v roki do kakovostne prehrane, ki se sofinancirana iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.

Nosilec: LAS Notranjska

Partnerji: LAS Notranjska, LAS med Snežnikom in Nanosom, LAS Po poteh dediščine med Turjakom in Kolpo, LAS Dolenjska in Bela krajina, Pivka Perutninarstvo d.d.

Občine izvajanja: Postojna, Pivka, Ilirska BistricaZnesek sofinanaciranja iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja: 27.744,73 €

Obdobje izvajanja: 1.10.2018 – 30.03.2021Namen operacije je ustvariti pogoje za vzpostavitev učinkovitega sistema lokalne trajnostne oskrbe (predvsem javnih ustanov) z lokalnimi živili in s tem oblikovanja kratkih dobavnih verig. Na partnerskih območjih do sedaj ni bilo celostnega pristopa k reševanju te problematike. Na posameznih območjih je bilo izvedenih več manjših projektov, ki so bili finančno podprti predvsem iz programa Leader oz. lokalnih virov. Tako je bilo ustanovljenih nekaj novih zadrug, predvsem v urbanih območjih so zaživele tržnice, nekaj aktivnosti je bilo usmerjeno v informiranje in ozaveščanje ponudnikov ter predvsem izobraževalnih ustanov.
S predlagano operacijo želimo k razreševanju problematike pristopiti celostno, z upoštevanjem obstoječe ponudbe lokalnih ponudnikov in potencialov za povečanje ponudbe ter potreb končnih potrošnikov. V prvi vrsti naslavljamo javne ustanove (vzgojno-izobraževalne, zdravstvene, socialno varstvene), ki imajo stalno potrebo po kakovostni hrani in katerih uporabniki sodijo med najbolj ranljive skupine (otroci, bolni, starejši). Z aktivnostmi operacije želimo odpraviti ovire za uspešnejše delovanje sistema lokalne (samo)oskrbe. Za vzpostavitev sistema lokalne oskrbe oziroma kratkih dobavnih verig je treba izvajati vzporedne aktivnosti tako na strani povpraševanja (javne ustanove) kot na strani ponudbe (lokalni ponudniki). Partner Pivka Perutninarstvo d.d. bo na Kalu 1 vzpostavila prodajno točko lokalnih izdelkov in pridelkov.

Predvidena vrednost operacije: 35.652,74 €

Evropska komisija, EKSRP (http://ec.europa.eu/agriculture/rural-development-2014-2020/index_sl.htm)

 PRP (www.program-podezelja.si/).